برنج شیرودی

برنج شیرودی

برنج شیرودی از برنج های پرمحصول شمال کشور و جزو برنج های دسته سرد است. برنج شیرودی بیشتر در مناطق کوهستانی و سردسیر در شمال کشت می شود.

ظاهر برنج شیرودی بسیار شبیه به برنج هاشمی میباشد همین دلیل باعث شده تا افراد سودجو در بازار برنج با مخلوط کردن این دو نوع برنج سوء استفاده کنند.

برنج شیرودی در مقایسه با برنج های با کیفیت ایرانی مانند برنج هاشمی، برنج طارم محلی، برنج کشت دوم از عطر ضعیفی برخوردار است.