سرلاشه برنج طارم هاشمی

سرلاشه برنج طارم هاشمی

دستگاه بوجاری به وسیله دستگاه مکش، برنج سفید را وارد خود می کند و سپس به وسیله‌ی غربال یا الک برنج های شکسته را جداسازی می کند. این برنج های شکسته در واقع همان برنج سرلاشه یا لاشه می باشند.

برنج سرلاشه که از دستگاه بوجاری خارج می شود طی یک مرحله جداگانه وارد دستگاه سورتینگ می شود تا تمیز و پاک شود