مرکز ارائه برنج بینام کشت دو

مرکز ارائه برنج بینام کشت دو، بهترین برنج ممتاز ایرانی را عرضه می کند؛ منظور از برنج کشت دوم، برنجی است که پس از اولین مرحله برداشت برنج، در زمین کشت شده و زمان

بیشتر بخوانید