تولید کننده برنج فجر اعلا

برنج فجر اعلا در واقع نوعی از فرآورده محسوب می شود که با ایجاد تغییرات ژنتیکی در سایر ارقام دیگر، به دست می آید. آن را در زمره برنج های پرمحصول قرار می دهند. در

بیشتر بخوانید