شرکت صادرات برنج بینام کشت دو

 برنج بینام کشت دو از جمله برنج های ایرانی است که برنج کاران در کشت دوم آن را می کارند و نوعی برنج زود رس پر محصول می باشد که دارای مزایایی می باشد و با اس

بیشتر بخوانید